طرح های مصوب اعضای مرکز

سال 94 و 95

بررسی عوامل مرتبط با نوع زایمان در زنان باردار بستری در بیمارستانهای شهر زاهدان در سال 1394

 

بررسی میزان اجرای "راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان" ارائه شده به زنان باردار و عوامل مرتبط در اتاق زایمان بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) زاهدان درسال1394

 

تبیین تجارب مادران در مراقبت از نوزاد مبتلا به زردی

 

بررسی تاثیر ماساژ بازتابی پا بر میزان اضطراب و شاخصهای فیزیولوژیک زنان نخست زا قبل از عمل جراحی سزارین انتخابی در بخش زنان بیمارستان امام علی(ع) زاهدان

 

تبیین تجارب ودرک مادران نخست زاازحضورهمراه در اتاق زایمان ، بیمارستانها ومراکز تسهیلات زایمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1394

 

بررسی فراوانی پیوژنیک گرانولو مای دهان و عوامل مرتبط با آن در زنان باردار مراجعه کننده به کلینیکهای مراقبتهای بارداری زاهدان در سال 1394

 

بررسی مقایسه ای شاخص DMFT و رفتارهای بهداشتی دهان و دندان در زنان باردار با و بدون انقباضات زودرس زایمانی مراجعه کننده به کلینیکهای مراقبت بارداری  در سال  1394

 

تبیین تجارب ودرک مادران نخست زاازحضورهمراه در اتاق زایمان ، بیمارستانها ومراکز تسهیلات زایمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ، سال 1394

 

تبیین تجارب مادران در مراقبت از نوزاد مبتلا به زردی

 

تبیین تجارب زنان نخست زا از منابع اسایش بخش درد زایمان : یک مطالعه کیفی

 

بررسی ارتباط مصرف قلیان با پیامدهای بارداری در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان د ر سال 1395

 

تبیین تجارب نوجوانان از بارداری : یک مطالعه تحلیل محتوی کیفی

 

 


الویت ها و فعالیت های پژوهشی

محتوای مرتبط