تاریخچه

 تاریخچه مرکز:

مرکز تحقیقات سلامت بارداری موسسه ای دولتی است که از سال  1390تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان فعالیت خودرا آغاز نموده است.مرکز در زمینه مسائل سلامت دوران بارداری فعالیت می نماید.این مرکز تحقیق و پژوهش را بعنوان بستراجرای ماموریت اصلی خود يعني ارتقاءسلامت بارداری  و کاهش مرگ و میر مادر و نوزاد قرارداده است.رعایت اصول اخلاقی درپژوهش باحفظ کرامت و حقوق انسانی محور حاکم بر فعالیتهای این مرکز می باشد.

-         پژوهش در زمینه سلامت بارداری

-         پژوهش در زمینه کاهش مرگ مادرونوزاد

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه سلامت مادران باردار

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه زایمان ایمن

-         فعالیتهای اختصاصی در زمینه آموزش بهداشت

 


معرفی مرکز

محتوای مرتبط