1398/04/24
برگزاری جلسات دفاع از طرح اول و دوم خانم دکتر اسدی سروستانی
جلسات دفاع از طرح های خانم دکتر اسدی سروستانی با عناوین بررسی فراوانی استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری و فاکتورهای تعیین کننده آن در میان زنان متاهل مبتلا به سرطان تحت درمان شیمی درمانی و پرتو درمانی در شهر زاهدان، سال 1398 و بررسی میزان شیوع و فاکتورهای تعیین کننده استفاده از وسایل جلوگیری در میان زنان متاهل 49-10 شهر زاهدان در سال 1398 در تاریخ 98/4/22 برگزار گردید و به تصویب رسیدند.