1398/09/17
برگزاری جلسه دفاع از طرح خانم فرناز جهانتیغ
طرح خانم فرناز جهانتیغ تحت عنوان "بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر الگوی اورم روی مدیریت زخم، عزت نفس و رضایت از زندگی زنان نخست زا تحت سزارین بستری در بخش زنان و زایمان بیمارستان علی ابن ابی طالب زاهدان در سال 1398" شورای پژوهشی مرکز سلامت بارداری دوشنبه مورخ 98/9/11برگزار شد و با اصلاحات به تصویب رسید.